Yhdistyksen säännöt

Symposion ry:n säännöt

I Yleisiä määräyksiä

1 § Yhdistyksen nimi on Symposion ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin kielellä.

4 § Yhdistyksen tarkoitus on herättää klassillisen filologian, klassillisen arkeologian ja nykykreikan opiskelijoiden keskuudessa harrastusta alan tieteellisiin ongelmiin, edistää opiskelijoiden kanssakäymistä, valvoa heidän yhteisiä etujaan sekä toimia heidän aineellisten edellytystensä parantamiseksi ja ammattitietoutensa edistämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia ja kursseja, opintoretkiä ja illanviettoja, harjoittaa opintoneuvontaa, julkaisutoimintaa ja konsultointia, sekä pitää yhteyttä muihin opiskelijayhdistyksiin ja alan järjestöihin.

5 § Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

II Jäsenet

6 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa Kreikan kieltä ja kirjallisuutta, latinan kieltä ja Rooman kirjallisuutta, klassillista arkeologiaa tai nykykreikkaa opiskeleva henkilö. Varsinainen jäsen maksaa yhdistykseen liittyessään jäsenmaksun, jonka suuruuden marraskuun kokous vahvistaa. Jäsen voi yliopistosta erottuaan osallistua kahden seuraavan vuoden ajan yhdistyksen toimintaan sen varsinaisena jäsenenä. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Yhdistyksen kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja joka sitoutuu suorittamaan jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

8 § Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen toimintaansa merkittävästi edistäneen henkilön. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 4/5 äänten enemmistöllä. Jos ehdotus raukeaa, ei asiasta tehdä merkintää pöytäkirjaan.

9 § Yhdistyksen kokous voi 4/5 äänten enemmistöllä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä henkilön, joka on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä.

III Toimintakausi ja toimintaelimet

10 § Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Toimintakausi jakaantuu kevät- ja syyslukukauteen.

11 § Yhdistyksen toimintaa valvoo inspehtori. Toiminnasta huolehtii yhdistyksen kokous ja sen alaisena oleva hallitus.

12 § Inspehtorin valitsee yhdistyksen kokous kahden vuoden toimikaudeksi. Inspehtoriksi valitaan joku yhdistyksen piiriin kuuluvaa ainetta edustava Helsingin yliopiston professori, dosentti tai muu opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö.

13 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, helmikuussa ja marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos inspehtori tai kuusi (6) tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisen asian käsittelyä varten.

14 § Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ja puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja tai hallituksen muu jäsen. Kokouksista ilmoitetaan yhdistyksen ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

15 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kuusi (6) jäsentä. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni kuitenkin niin, että vaaleissa ratkaisee arpa.

16 § Yhdistyksen helmikuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) inspehtorin vaali joka toinen vuosi, 2) toimintakertomus sekä tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, 3) tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle, 4) toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali, 5) muut esille tulevat asiat.

17 § Yhdistyksen marraskuun kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi, 2) hallituksen laatima tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus, 3) hallituksen kokoonpanon päättäminen seuraavalle vuodelle sääntöjen 18 §:n puitteissa, 4) hallituksen jäsenten vaali, 5) muut esille tulevat asiat.

18 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten tehtävät määritellään yhdistyksen marraskuun kokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kaksi (2) sen muuta jäsentä on läsnä. Talousasioissa on kuultava rahastonhoitajaa ennen päätöksentekoa. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

19 § Hallitus harjoittaa yhdistyksen toimeenpanovaltaa asioissa, joita ei ole nimenomaan määrätty yhdistyksen kokoukselle. Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

IV Tilit ja toiminnantarkastajat

20 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne sekä yhdistysten kokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kymmenen (10) päivää ennen yhdistyksen helmikuun kokousta.

V Erityisiä määräyksiä

21 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat inspehtori tai hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai sihteeri yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

22 § Ehdotusta, joka koskee sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista, on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään kaksi viikkoa. Ehdotuksen on tullakseen hyväksytyksi saatava kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

23 § Puretun yhdistyksen varat annetaan Helsingin yliopiston antiikin kielten ja kulttuurien tutkimuksen oppiaineryhmän käytettäviksi.

24 § Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei säädetä, noudatettakoon yhdistyksistä ja yliopiston opiskelijoista annettujen lakien ja asetusten voimassa olevia säännöksiä.

25 § Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

Advertisement